• Основни дейности

   • Теоретично и методично обучение на целевите групи за усвояване на съвременни методи с приложение в биотехнологиите, репродуктивната имунология, биология на туморите, манипулиране на стволови клетки. Повишаване на образователното ниво и квалификация на целевите групи посредством лекционни курсове и практически упражнения с оглед стимулиране развитието на научния потенциал на ИБИР и партниращите му висши училища.

   • Дизайн и провеждане на иновативни експерименти за подпомагане на научните изследвания на участниците в целевите групи. Обезпечаване с материали и консумативи.

    Подпомагане на научните изследвания на участниците в целевите групи за изпълнение на индивидуалните им изследователски програми и получаване на иновативен научен продукт.

   • Обучение и финансова подкрепа на целевите групи за анализ, обобщаване и представяне на научни резултати в публикации и в презентации.

    Подобряване качеството и интензитета на публикационната дейност на участниците в целевите групи. Подобряване уменията на младите специалисти за презентиране на научни разработки и постижения.

   • Обучение на целевите групи за изготвяне на научно-изследователски и научно-приложни проекти, създаване и работа в интердисциплинарни екипи, осигуряване на достъп до специализирана апаратура и финансова подкрепа на целева група 1.

    Подобряване уменията на участниците в целевите групи да подготвят научно-изследователски и научно-приложни проекти и да...още

   • Подпомагане на академичната мобилност на целевите групи и възможността им за създаване на сътрудничество.

    Участниците в целевите групи да представят разработките си на национални и международни научни форуми. Да се даде възможност на младите специалисти да установят  контакти за бъдещо научно сътрудничество.

   • Визуализиране, информиране и публичност на проекта

    Да се информират научната и широката общественост за създадената програма за обучение на млади специалисти и приноса на ЕСФ  

    Методите, които ще се прилагат за информиране и публичност на проектното предложение са:

    • Организиране на пресконференция с национални и местни медии – една за обявяване...още
 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат