• Визуализиране, информиране и публичност на проекта

   Визуализиране, информиране и публичност на проекта

   Да се информират научната и широката общественост за създадената програма за обучение на млади специалисти и приноса на ЕСФ  

   Методите, които ще се прилагат за информиране и публичност на проектното предложение са:

   • Организиране на пресконференция с национални и местни медии – една за обявяване стартирането на проекта, и втора – в края на изпълнението на проекта за отчитане на релизацията му;
   • Създаване на интернет сайт с регулярно актуализираща се информация за проекта;
   • Поставяне на банери със задължителните технически елементи съгласно Регламент ЕС 1828/2006 в залите, където ще се провеждат лекционните занятия, семинари, конференции, пресконференции, работни срещи и други, свързани с изпълнението на проекта;
   • Поставяне на видно място в сградата на кандидата и партньорите по проекта на постер с подробно описание на целите и задачите, участниците, очакваните резултати и източника на финансиране на проекта;
   • Поставяне на стикери със задължителните технически елементи съгласно Регламент ЕС 1828/2006 върху всички закупени по проекта дълготрайни материални и нематериални активи;

   Отпечатване на задължителните технически елементи съгласно Регламент ЕС 1828/2006 върху всички печатни информационни материали, документи, научна продукция /публикации, постери, доклади/, свързани с изпълнението на проекта.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат