• Документи

   ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ID номер на портала за обществени поръчки на агенция за обществени поръчки  609748 от 20.06.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка (открита процедура) за доставка на основание чл. 16 ал. 8, от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»  ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.06 -0059 «ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ” НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН /ИБИР- БАН/”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“.

   Срок за получаване на офертите: 11.08.2014 г. (понеделник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73, етаж 1, стая Деловодство.

   Публикувано на 20.06.2014.

   Решение, Обявление, Документация

   Разяснения по чл. 29 от ЗОП към документацията - въпроси и отговори от 28.07.2014г.

   Разяснения по чл. 29 от ЗОП към документацията - въпроси и отговори от 04.08.2014г.

   Информация за отваряне на ценовите оферти по поръчката за доставка на реактиви и консумативи

   Протокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП (Протокол № 1 от работата на комисията)

   Протокол № 2 от работата на комисията

   Протокол № 3 – трети и окончателен протокол от работата на комисията

   Решения

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Заглавна страница на проекта - изтегли

   Модел за презентация по проекта - изтегли

   Модел за документи по проекта - изтегли

   Благодарности - изтегли

   Доклад за участие в конференция - изтегли

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

   Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9022925 от 28.11.2013 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ, АВТОБУСНИ И ВЛАКОВИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.06 -0059 «ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ” НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН /ИБИР- БАН/”.

   Срок за получаване на офертите: 10.12.2013 г. (вторник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73, етаж 1, стая Деловодство.

   Публикувано на 28.11.2013.

   Покана, Документация

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

   Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9026590 от 06.03.2014 г. ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ И ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: «ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № BG051PO001-3.3.06-0059  «ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ “ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД» НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН /ИБИР- БАН/.

   Срок за получаване на офертите: 17.03.2014 г. (понеделник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73, етаж 1, стая Деловодство.

   Публикувано на 06.03.2014 г.

   Покана, Документация

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ID номер на портала за обществени поръчки на агенция за обществени поръчки  609748 от 20.06.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка (открита процедура) за доставка на основание чл. 16 ал. 8, от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: «Доставка на материали /реактиви/ и консумативи по обособени позиции»  ПО ПРОЕКТ № BG051PO001-3.3.06 -0059 «ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ” НА ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО „АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ” – БАН /ИБИР- БАН/”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“.

   Срок за получаване на офертите: 11.08.2014 г. (понеделник), 16:00 часа в Административната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” /ИБИР/ при Българска академия на науките, находяща се на адрес гр. София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 73, етаж 1, стая Деловодство.

   Публикувано на 20.06.2014.

   Решение, Обявление, Документация

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат