• Бенефициент - Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"

   ИБИР извършва фундаментални и приложни научни изследвания и образователна дейност в областта на биология и имунология на размножаването при човека и животните. Предметът на изследване на ИБИР е уникален на национално ниво и е насочен към социални проблеми, свързани с репродуктивното здраве. Визията на ИБИР е да се утвърди в международен план като европейски научен център и равностоен партньор в изследванията по биология и имунология на репродукцията. ИБИР ще предостави уникална апаратура и квалифицирани научни кадри в помощ на младите учени за изграждането им като успешни специалисти.

   www.ibir.bas.bg

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат