• Елена Кистанова

   Координатор международен обмен

   kistanova@gmail.com

   Доцент д-р Е. Кистанова е изследовател в областта на репродукцията при животни. Основния научен интерес е повишаване на репродуктивния потенциал при животни чрез използване на биологично активни вещества с нехормонален произход. Редица публикации са свързани с подобряване качеството на сперма при мъжки разплодници на селскостопанските животни. Като експерт на Европейската Технологична платформа „Развъждане и размножаване на селскостопанските животни”, д-р Е. Кистанова участва в разработката на Европейската стратегия за решаване на проблемите на репродукцията в животновъдство до 2025 година. Тя е била член на Управителния комитет към COST Action FA0602 (2007-2011 г): "Биологично активни храни, митохондрии и здраве", а в момента е в Управителния комитет към Акция FA1201 (2012-2014): “Епигенетика и околната среда преди заплождането: Околната среда преди заплождането като епигенетичен лост за оптимизиране на продуктивността и здравословното състояние при селскостопанските животни“. Има над 80 публикации и представяне на резултатите на национални и международни научни форуми.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат