• За проекта

   Проектът предлага възможност за повишаване на квалификацията на 40 млади учени - докторанти, постдокторанти и специалисти от ИБИР, БФ и ХТМУ. Младите учени ще се обучават в четири модула; биотехнологии, репродуктивна биология и имунология, туморна биология, стволови клетки. Учебните програми обхващат теоретични курсове и практични занятия, които са насочени към овладяване на съвременна апаратура, закупена в ИБИР по проектите по Програма „Развитие на научната инфраструктура-2008“ и РеПроФорсе по 7РП. Новопридобитите знания и умения ще повишат качеството на научните изследвания на младите учени, което ще доведе до създаване на иновативни продукти. Проектът, също така, дава възможност на участниците да публикуват научните си резултати и да ги представят на форуми в България и Европа.

   По-добрите условия за научни изследвания ще повишат мотивацията на младите учени за работа в сферата на науката и образованието. Партньорството на ИБИР с БФ-СУ, ХТМУ и Проген ООД ще бъде основа за изграждане на  интердисциплинарни научни екипи, което дава по-широки възможности за участие в големи международни проекти.

    

   Наименование

   Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и  иновационни биотехнологии.

   Място на изпълнение на дейностите

    

   ИБИР – БАН, БФ – СУ, ХТМУ, Проген ООД - лаборатория

   Продължителност

   24 месеца

   Цели на проекта

   Обща цел: 

   Повишаване на квалификацията и подготовка на млади специалисти за професионална реализация чрез научно-приложни изследвания в областта на репродуктивната биология и имунология, биотехнологиите, туморната биология и биология на стволовите клетки

   Специфични цели:

   • Повишаване на образователното ниво и практическа подготовка на членовете на целевите групи в областта на съвременните биотехнологии, репродуктивната имунология, туморната биология и манипулирането на стволови клетки
   • Повишаване иновативността на научните разработки на участниците в целевите групи
   • Създаване на мултидисциплинарно партньорство и умения за работа в екип по научни и научно-приложни проекти
   • Повишаване мотивацията на участниците в целевите групи за професионална реализация в България в сферата на науката и висшето образование

   Основни дейности

   1. Подбор на целевите групи за проекта
   2. Теоретично и методично обучение
   3. Дизайн и провеждане на иновативни експерименти
   4. Анализ, обобщаване и представяне на научни резултати
   5. Изготвяне на проекти, работа в интердисциплинарни екипи
   6. Академичната мобилност
   7. Визуализиране, информиране и публичност на проекта
   8. Одит на проекта

   Описание на целевата група

   Проектът предвижда работа с три целеви групи, както следва:

   Целева група 1 - докторанти /редовни, задочни, на свободна програма/, специалности: биологически науки, ветеринарна медицина, биотехнологии; Целева група 2 – постдокторанти и специализанти; специалности: биологически науки, ветеринарна медицина, биотехнологии; Целева група 3 – млади учени, специалности: биологически науки, ветеринарна медицина, биотехнологии.

   Участниците в целевите групи понастоящем се обучават или работят в ИБИР и неговите партньори: БФ-СУ и ХТМУ.

   Брой лица от целевата група,  включени в проекта

    40 участника в целевата група

   Информиране и публичност

   Информирането на участницте, научната и широката общественост относно финансовата подкрепа и изпълнението на проекта, и постигането на публичност се осигуряват по следния начин:

   • § Всички печатни информационни материали, документи, научна продукция /публикации, постери, доклади/, свързани с изпълнението на проекта ще съдържат задължителните технически елементи съгласно Регламент ЕС 1828/2006;
   • § Информиране на участниците в проекта и широката общественост за изпълнението на проекта и предоставеното финансиране чрез интернет сайт на проекта с регулярно актуализиращо се съдържание;
   • § Провеждане на две пресконференции с национални и местни медии – една при стартиране и една при приключване / отчитане на проекта;
   • § Поставяне на стикери със задължителните технически елементи съгласно Регламент ЕС 1828/2006 върху закупените по проекта дълготрайни материални и нематериални активи;
   • § Поставяне на банери със задължителните технически елементи съгласно Регламент ЕС 1828/2006 в залите, където се провеждат лекционните занятия, семинари, конференции, пресконференции, работни срещи и други, свързани с изпълнението на проекта.

   Обща стойност на проекта

   764 724,12 ЛЕВА (след направената оптимизация по препоръка на оценителната комисия – юни 2013)

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат