• Мая Кичева

   Проген ООД

   Д-р Мая Кичева е управител и експерт в Проген ООД – лаборатория, специализирана в предоставяне на услуги в областта на ДНК – криминалистиката, установяване на бащинство и биологично родство, идентификация на животни и установяване на произход, анализ на хранителни продукти, разработване и валидиране на молекулярно-биологични методи за диагностика, обучение за прилагане на молекулярно-биологични методики. Д-р Кичева е специалист по молекулярна биология, владее основните молекулярно-генетични, биохимични и имунохимични техники. Консултира, разработва и управлява изпълнението на научно-приложни проекти, свързани с иновативни подходи за диагностика на заболявания и проследяване ефективността на лечение при хора и животни, контрол на качеството на хранителни продукти и суровини, биотехнологиите, мониторинг и опазване на биологичното разнообразие и др. Провежда лекционни и практически занятия – класически и количествен PCR анализ, генотипиране чрез real-time PCR и STR-фрагментен анализ, секвениране на нуклеинови киселини.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат