• Милена Мурджева

   Ръководител на проекта

   milena_mourdjeva@abv.bg

   Милена Мурджева започва професионалния си път като редовен докторант в секция Молекулярна имунология в ИБИР под ръководството на проф. Иван Кехайов. Защитава дисертация през 2003. От 2009г е доцент. Тя е ръководител на дипломни разработки на магистри както и на докторанти. Съавтор е на над 30 публикации, с повече от 130 цитата. Милена Мурджева е участник в проект ReProForce REGPOT-2009-1; ръководител на групи в проекти, финансирани от Фонд научни изследвания на МОН. Ръководител е на настоящия проект - BG051PO001-3.3.06 -0059.

   В последните години изследванията на доц. Мурджева са посветени на биологичните свойсва на мезенхимните стволови клетки – участието им в имунорегулаторни процеси и ролята им в туморогенезата, по-специално на взаимодействията им с туморните клетки.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат