• Партньор 1 - Биологически факултет на Софийския университет "Климент Охридски"

   Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“ е традиционен партньор на ИБИР, както в обучението и подготовката на кръжочници, магистри и млади учени, така и в разработването на научно-изследователски проекти. Научното сътрудничество с учени от катедрите „Биохимия“ и „Цитология, Хистология и Ембриология“ е отразено в научни публикации и на научни форуми. Екипът от старши преподаватели и членове на целевите групи ще участва активно в образователните модули, имащи за цел запознаване с иновативни клетъчни биотехнологии и придобиване на умения в изолирането и култивирането на ембрионални стволови клетки.

   http://www.uni-sofia.bg/biologicheski_fakultet

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат