• Партньор 2 - Химикотехнологичен и металургичен университет, катедра „Биотехнология”

   В катедрата се обучават докторанти по професионално направление 5.11 „Биотехнологии”/Биоорганична химия, химия на физиологично активните вещества”.

   През последните пет години катедрата подържа съвместно обучение с ИБИР по международни проекти ЕРАЗЪМ- МУНДУС за обучение по „Имунология” за магистри и докторанти. Очаква се партньорът да допринесе с богатия си международен опит от образователни и научноизследователски проекти за повишаване на качеството на обучение и на изследователска работа на докторантите. В различните модули ще се включи с лекции и практически занятия в областта на иновативни и приложни биотехнологии.

   www.uctm.edu

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат