• Партньор 3 - Проген ООД

   Проген ООД е една от малкото частни български лаборатории, специализирани в предоставянето на услуги, базирани на високо-технологични решения, каквито са изготвянето на ДНК експертизи за идентификация на биологични обекти чрез секвениране и генотипиране по микросателитни маркери, и обучението на специалисти от различни браншове за прилагане на молекулярно-биологични методи в тяхната практика. Екипът на Проген ООД има богат опит в областта на молекулярната генетика, вирусология и криминалистика. Специалистите на фирмата, в т.ч. трима доктори на науките, провеждат теоретични и практически курсове за прилагане на основни молекулярно-биологични техники и са участвали като лектори/обучители в други проекти, финансирани по национални и европейски програми. Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура и има капацитет за провеждане на практически занятия с групи от 5 до 10 човека, както и оборудвана семинарна зала за 30 човека.

   Чрез обучението на 10 участника от целевите групи за извършване на секвениране на нуклеинови киселини и генотипиране на животни, в качеството си на наш партньор Проген ООД ще допринесе за повишаване на тяхната квалификация. Придобитите познания ще позволят на младите учени да се реализират успешно като специалисти в програмите по селекция на видове със селскостопанско значение и опазване на биоразнообразието в рамките на страната и региона. Съвместната работа с Проген ООД ще създаде още един бизнес-партньор за българската наука и възможност за разширяване контактите на младите специалисти от целевите групи с други български предпиятия от сферата на хуманната и ветеринарна медицина, което е предпоставка за тяхната професионална реализация в България.

   www.progene.my.contact.bg

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат