• Представяне и обсъждане на научните проекти на участниците в целевата група

    04.12.2013

    На 07.11, 08.11, 14.11 и на 15.11. 2013 г. в аулата на Института по биология и имунология на размножаването „акад. Кирил Братанов” – Българска Академия на Науките, бяха представени научни  проекти на одобрените участници в целевата група, които ще се изпълняват в рамките на  проекта „Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии- BG051PO001-3.3.06 -0059”.

    Работните програми, включващи подготовка и провеждане на експерименти, бяха дискутирани и подробно обсъдени с представителите на ръководителите на докторантите от секциите на ИБИР, постдокторанти, млади учени и представители на партньорите по проекта.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат