• Резултати

   Измеримите индикатори, които ще бъдат използвани за оценяване на резултатите от дейностите по предложения проект и постигането на специфичните  цели включват:

    

   ИНДИКАТОР

   БРОЙ

   12М

   18М

   24М

   Участници от целевите групи, получили обучение чрез лекционни курсове и получили сертификат за успешно завършване на курса

    

    

    

   Участници от целевите групи, взели участие в семинари и практически занятия

    

    

    

   Участници в целевите групи с повишено образователно ниво и практическа подготовка

    

    

    

   Презентации на тематичен семинар от членове на целевите групи

    

    

    

    

   Участия в национални и международни форуми с представяне на резултати

    

    

    

    

   Публикации, реализирани в резултат от изпълнението по проекта

    

    

    

    

   Защитени дисертации

    

    

    

    

   Участници с интерес за започване на докторантура

    

    

    

    

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат