• Росица Конакчиева

   Координатор учебна дейност

   r_konakchieva@abv.bg

   Професор Росица Конакчиева e учен с дългогодишен експериментален и академичен опит. Има защитени дисертации за академичните степени «доктор» (1990) и «доктор на биологическите науки» (2009). Започва научната си кариера като редовен докторант в ИБИР, БАН през 1985г. През 2000 г. е избрана за «доцент», а през 2012 – за «професор» по биологически науки. От 1997г. ръководи секция «Имуноневроендокринология» с Радиоизотопна лаборатория на ИБИР. От 2001 е избрана за член, а от 2010г. е Председател на Научния съвет на ИБИР. Проф. Конакчиева е ръководител и участник в многобройни национални и международни научни проекти, научен консултант на дипломанти и докторанти, хоноруван старши преподавател в СУ « Кл. Охридски» - Биологически факултет – специалност клетъчна сигнализация, междуклетъчни взаимодействия и хистология. Автор е на повече от 90 научни труда, от които 40 статии в пълен текст в научни международни и български списания с импакт фактор 30.32 и индекс на цитиране (SCOPUS) над 170, има многобройни участия  в международни форуми с изнесени научни съобщения. Член е на редакционни колегии, научни български и международни организации. Експерт по невроимунология и клетъчна биология, хронобиологична модулация на физиологични и имунни функции, хомеостаза и невроендокринна адаптация.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат