• Семинар в ИБИР-БАН с водещ - професор К.Търдс

    13.11.2013

    На 26. 11.2013 от 14 часа в ИБИР-БАН в рамките на изпълнението на Дейност 4 по проект ФУНДАМЕНТАЛНО И ПРИЛОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ БИОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ BG051PO001-3.3.06-0059 ще се проведе семинар за подобряване уменията на младите специалисти за представяне на научните резултати в публикации и презентации. Семинарът ще се води от професор Катя Търдс от Вагенингенския университет, Холандия и ще обхваща две теми:

    - как да напишем публикация за списание с импакт фактор;

    - как да направим представянето на научните резултати на семинари и конференции достъпно, атрактивно и интересно за колегите.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат