• Съвет за координация на проекта

   Освен от екипа за управление основните дейности по проекта ще се обсъждат от съвета за координация на проекта. Съветът ще е изграден от членовете на екипа за управление и от представители на секциите на ИБИР, както и на партньорите, а също и от представители на целевите групи.

   Съветът ще има отговорност за максимално ефективно и прозрачно разпределяне на средствата по отделните пера на бюджета. В съвета за координация ще се обсъждат подадените искания за финансиране на участие в конгреси и подпомагане на публикуване на приети публикации. Освен това експерти от съвета ще имат ангажимент да присъстват на семинарните представяния на целевата група и да участват в обсъжданията и съставянето на индивидуални планове, съобразени с иновативните експериментални подходи, усвоени чрез дейностите по този проект. Участието на представители на целевите групи в този съвет ще подпомогне включването им в дейностите по ръководство и управление, което ще оптимизира координацията на проекта.

  • Представители на партньорите

   • Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет (БФ-СУ)

    Чл. кор. проф. дбн Румен Георгиев Панков е специалист в областта на клетъчната биология и дългогодишен преподавател в Биологически на СУ ”Св. Климент Охридски”.

    Работи в областта на клетъчната сигнализация и разработването на нови поколения клетъчни биосензори. От 2008 ръководи екип, създал първите български линии от...още

   • Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

    проф. д-р инж. Любов Константинова Йотова

    Служебен адрес: Химикотехнологичен и Металургичен Университет-София, 1756, бул. Климент Охридски 8, катедра „Биотехнология”, тел. 81 63 312, e-mail: lubov@uctm.edu

    Професор д-р инж Любов Константинова Йотова е учен с богат научно-изследователски и академичен опит. От 2010 е ръководител на катедра...още

   • Проген ООД

    Д-р Мая Кичева е управител и експерт в Проген ООД – лаборатория, специализирана в предоставяне на услуги в областта на ДНК – криминалистиката, установяване на бащинство и биологично родство, идентификация на животни и установяване на произход, анализ на хранителни продукти, разработване и валидиране на молекулярно-биологични методи за диагностика, обучение за прилагане на...още

  • Представители на ръководители на докторанти от секциите на ИБИР

   • Проф. д-р Д. Качева, двмн е утвърден изследовател в областта на репродукцията на животните. Тя е съосновател на направлението Ембриобиотехнологии при животните (за пръв в България, 1978 г., ИБИР-БАН). Основен научен интерес и компетенция – Експериментална ембриология, клетъчна и ултраструктурна морфология, овариална динамика, фоликуло и оогенеза, предимплантационно развитие на ембриони и...още

   • доц. Павел Рашев, дб

    Завършва Зооинженерния факултет при Висш Институт по Зоотехника и Ветеринарна Медицина в гр. Стара Загора и придобива магистърска степен по животновъдство по научно направление „Физиология на с.с.животни”. През 1996 г. е назначен като научен сътрудник по имунология в секция „Имунобиология на репродукцията”. През 2006 г. придобива докторска степен по научна...още

   • Професор д-р Мария Георгиева Иванова - доктор на селскостопанските науки, е учен с богат научно-изследователски и академичен опит. Експерт е по биология, андрология, репродуктивни биотехнологии и криоконсервация на гамети. Нейните квалификации са в научна област, шифър 04 02 01 – „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”,...още

   • Доцент Цветелина Орешкова, PhD е ръководител на научна група в секция „Молекулярна имунология” при ИБИР-БАН. Тя е имала възможността да работи във водещи научни групи във Франция и Германия и да придобие теоретичен и практичен опит в научни теми свързани с имунната хомеостаза, левкоцитна рециркулация, както и имунорегулирани патологични състояния в миши модели на вродени имунодефицити....още

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат