• 1.1. Получаване на ембриони за експериментални цели

   Лектор: Проф. д-р Димитрина Качева, двмн
   Лекции: 4 часа
   Упражнения: 10 часа

   Анотация

   Основна цел на предлагания кратък курс е запознаване на докторанти и младите учени с една малка част от репродуктивната биотехнология - „Ембриотрансплантация при селскостопанските животни”. Модулът предлага въведение в теорията и методите за получаване на предимплантационни ембриони, запознаване с морфологията и динамиката на развитие на ембрионите. Ще бъдат представени характеристиките и видовите особености на ембрионите от отделните селскостопански и лабораторни животни, както и критерии и методи за оценка на качеството на ембрионите за целите на ембриотрансфера. Ще се посочат възможностите за приложение и перспективите за развитие на ембриобиотехнологиите, както за експериментални цели, така и в научен и приложен план.

   Програма

   Лекции:

   1. Въведение в Ембриобиотехнологиите при лабораторни и селскостопански животни (1ч.)
   2. Морфофункционална характеристика на предимплантационни ембриони от лабораторни и селскостопански животни (овце, кози, крави, биволи и коне) – (2ч.)
   3. Динамика на развитие на предимплантационни ембриони – видови различия (1ч.)
   4. Оценка на качеството на ембрионите и значение за успешен ембриотрансфер. Перспективи (2ч.)

   Упражненията

   1. Схеми за суперовулаторно третиране на мишки за получаване на преимплантационни ембриони. Подбор на донорите и третиране по групи – (1ч.)
   2. Получаване на ембриони от мишки – (3ч.)
   3. Морфологична оценка на качеството на миши ембриони – (3ч.)
   4. Определяне на виталността на миши ооцити и ембриони – (1ч.)
   5. Основни методи за саниране на ембриони и ооцити от животни. - (2ч.)

   Димитрина Качева

   Проф. д-р Д. Качева, двмн е утвърден изследовател в областта на репродукцията на животните. Тя е съосновател на направлението Ембриобиотехнологии при животните (за пръв в България, 1978 г., ИБИР-БАН). Основен научен интерес и компетенция – Експериментална ембриология, клетъчна и ултраструктурна морфология, овариална динамика, фоликуло и оогенеза, предимплантационно развитие на ембриони и ембриотрансфер, както и съхранение и микроманипулация с ембриони, санитарни аспекти на ембриотрансфера. Резултатите от изследванията и са насочени към подобряване репродукцията при животните, съхранение на генетичния потенциал на страната и получаване на качествена храна за хората. Проф. Качева има 8 години работа в международен колектив по ембриобиотехнологии по СИВ (1979-1988г.), със седалище в Германия и е специализирала в тази област в Чехия, Италия, Холандия и Китай. В колектива получават малаче чрез ембриобиотехнологии, за пръв път в Европа и за втори път в света (1986г.); въвежданет технологията в Индия и Египет, получават за пръв път в тези страни малачета трансплантанти. За същото проф. Качева има международни награди.

   Д-р Качева провежда и ръководи национални и международни курсове по ембриобиотехнологии и подготвя специалисти за работа в тази област у нас. Проф. Качева е представител за България на ESDAR (Европейска асоциация по репродукция на домашните животни) и е член на AETE (Асоциация по ембриотрансфер при животните). Като експерт на Европейската технологична платформа „Развъждане и размножаване на с.с. животни участва в разработването на Европейска стратегия за решаване на репродуктивните проблеми в животновъдството до 2025г.. Тя е била член на управителния комитет на COST Action FA 0602 (2007-2011г.) „Биологична активни храни, митохондрии и здраве, а в момента е в Управителния комитет на COST, към акция FA 1201 (2012-2014г.) ”Епигенетика и околна среда преди заплождането, като епигенетичен лост за оптимизиране на продукцията и здравословното състояние на с.с. животни”. Тя е ръководител при създаване на “Балканска мрежа за биотехнологии в репродукцията на животните за съхранениеи възстановяване на ген ресурсите в региона” (ASO – Министерство на науката и иновациите, Виена, №4.01- 2008-2009).

   Проф. Качева има над 160 научни публикации и книги и представяне на научни резултати на национални и международни форуми. Тя е рецензент на национални и чужди дисертации, както и в международното списание “Animal reproduction science”.

   Михаил Червенков

   Д-р Михаил Червенков е асистент в секция „Ембриобиотехнологии при животните”, Институт по биология и имунология на размножаването – БАН.

   Научни интереси: инфекциозни заболявания, предавани по полов път при животните, репродуктивни ембриобиотехнологии при животните, антивирусна терапия, определяне на репродуктивния потенциал на разплодници. Има публикувани научни и научно-популярни статии в български и чуждестранни списания. Участва в проекти към Фонд научни изследвания, МОН. Участник в международни и междуинститутски научно-приложни проекти. През 2011 г. специализира в Institute Of Animal Physiology And Genetics  AS CR, Либехоф, Чехия и в IAEA laboratories, Зайберсдорф, Австрия.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат