• 1.4. Лиганд-рецепторни взаимодействия клетъчна сигнализация – приложение в биомедицината

   Лектор: Проф. Росица Конакчиева, дбн
   Лекции: 8 часа

   Анотация

   Главна цел на курса е да запознае целевата група с основните принципи на клетъчна сигнализация, чрез които се осъществява контрол върху клетъчните функции при многоклетъчните организми. Ще бъдат разгледани механизмите на междуклетъчни взаимодействия имащи значение за диференцирането на клетъчните функции на различни етапи в развитието на бозайниците. Предмет на курса ще бъдат основно  лиганд- рецепторните взаимодействия и индуцираните от тях вътреклетъчни сигнални  пътища, използващи различни вътреклетъчни медиатори в осъществяването на специфичен отговор. Специално внимание ще бъде отделено на сигнали от външната среда свързани с патологична промяна в клетъчните функции, механизмите на адаптация и десенсибилизация, с приложение в медицинската практика на диагностика и лечение. Ще бъдат представени най-новите виждания за молекулярната и клетъчна основа на циркадната функционална организация на ембрионалните и възрастните стволови и диференцирани клетки.

   Програма

   Лекции:

   1. Морфогенеза и клетъчна адхезия през ембрионалното развитие. Диференцирана клетъчна адхезия – хисто- и органогенеза. Клетъчно-адхезионни молекули.
   2. Стратегии, основни принципи и видове междуклетъчни сигнални взаимодействия.
   3. Клетъчно-повърхностни рецептори и активирани от тях сигнални пътища. Видове и значение в онтогенезата.
   4. Растежни фактори и механизми на контрол върху клетъчната диференциация. Онкогенеза и карциногенеза.

   Упражненията

   1. ..................

   Росица Конакчиева

   Професор Росица Конакчиева e учен с дългогодишен експериментален и академичен опит. Има защитени дисертации за академичните степени «доктор» (1990) и «доктор на биологическите науки» (2009). Започва научната си кариера като редовен докторант в ИБИР, БАН през 1985г. През 2000 г. е избрана за «доцент», а през 2012 – за «професор» по биологически науки. От 1997г. ръководи секция «Имуноневроендокринология» с Радиоизотопна лаборатория на ИБИР. От 2001 е избрана за член, а от 2010г. е Председател на Научния съвет на ИБИР. Проф. Конакчиева е ръководител и участник в многобройни национални и международни научни проекти, научен консултант на дипломанти и докторанти, хоноруван старши преподавател в СУ « Кл. Охридски» - Биологически факултет – специалност клетъчна сигнализация, междуклетъчни взаимодействия и хистология. Автор е на повече от 90 научни труда, от които 40 статии в пълен текст в научни международни и български списания с импакт фактор 30.32 и индекс на цитиране (SCOPUS) над 170, има многобройни участия в международни форуми с изнесени научни съобщения. Член е на редакционни колегии, научни български и международни организации. Експерт по невроимунология и клетъчна биология, хронобиологична модулация на физиологични и имунни функции, хомеостаза и невроендокринна адаптация.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат