• 1.5. Биосензори и имуносензори

   Лектор: Проф. д-р инж. Любов Йотова
   Лекции: 10 часа
   Упражнения: 10 часа

   Анотация

   Конструиране на биосензори на основата на нови нанохибридни материали, имобилизирани рецептори и нови поколения преобразуватели. Определяне на клинично важни метаболити, токсични замърсители и други вещества. Приложение на имуносензори за диагностика.

   Любов Йотова

   Служебен адрес: Химикотехнологичен и Металургичен Университет-София, 1756, бул. Климент Охридски 8, катедра „Биотехнология”, тел. 81 63 312, e-mail: lubov@uctm.edu
   Професор д-р инж Любов Константинова Йотова е учен с богат научно-изследователски и академичен опит. От 2010 е ръководител на катедра «Биотехнология» към Химикотехнологичен и Металургичен Университет (ХТМУ) в гр. София и Председател на комисия по институционална акредитация към Факултет по Химично и Системно Инженерство (ФХСИ), ХТМУ.
   През 2004г е Експерт по качество на обучението и ЕCTS /Европейска система за трансфер на кредити/ на ФХСИ, а през 2002- 2004г е Зам. Декан на ФХСИ, ХТМУ, гр. София.
   Научните интереси на проф. д-р Любов Йотова са в областта на конструиране на биосензори на основата на нови нанохибридни материали, приложение на биосензорите при определяне на клинично важни метаболити, токсични замърсители и други вещества, приложение на имуносензори за диагностика.
   През последните 5 години има публикувани един учебник и 4 учебни помагала, 60 публикации в национални и международни списания, с общ импакт фактор 63.653. Цитиранията на научните постижения на проф. Любов Йотова са над 200, предимно в специализирани и международни научни списания. Понастоящем Проф. Йотова чете лекционни курсове на български, френски и английски език по дисциплините Технология на микробните трасформации и Биокатализа- ОКС „Бакалавър”, Инструментални методи за разделяне  и анализ  на биологично активни вещества- ОКС „Бакалавър”, Основи на биотехнологията – ОКС „Бакалавър” Инженерна Екология, Биосензори – ОКС „Магистър, „Основи на биотехнологията”- за ХИ на френски език, Фармацевтични биотехнологии- за ХИ на френски език. Проф. Йотова е Гост- професор  на European University Consortium, New Biotechnology European Curricula, project 110769 –cp-2-2004 –IT – ERASMUS TN –International Master cource – Biotechnology Medical Application  Университет на Перуджа, Италия - курс по „Биосензори” – 20ч лекции/ 18ч. упражнения  от 2005- до 2009г, Биотехнологични процеси, Биосензори и Фармацевтични биотехнологии- За чуждестранни студенти  по проект ERASMUS –MUNDOS 2007 - 2012 /на англ. език. През последните 5 години Проф. Йотова е научен ръководител на над 25 дипломанти (степен бакалавър и магистър) и 6 докторанта, 4 от които със защитени  дисертации. Компетенциите и са отразени в ръководство на над 20 научни национални и международни проекта, както и в изготвяне на над 25 рецензии на научни проекти, проекти за дисертации и дипломни работи.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат