• 2.1. Обща и репродуктивна имунология

   Лектор: Проф. Станимир Кюркчиев
   Лекции: 10 часа
   Упражнения: 15 часа

   Анотация

   От имунологична гледна точка вътрешното оплождане, формирането на плацентата и вътреутробното развитие на плод, носещ отчасти чужда за организма генетична информация е същински парадокс. Противно на всички схващания за основната функция на имунната система като разпознаване и реагиране срещу антигени, продукти на чужда генетична информация, при бременността имунната система функционира, така че подпомага развитието на плода. Основната имунологична загадка при размножаването на човека е защо майката, която има напълно функционално развита имунна система толерира плода, експресиращ чужди за нея антигени. От друга страна, плодът също би могъл да реагира срещу антигени на майчиния организъм, защото основните звена на имунната му система са развити в достатъчна степен.

   Станимир Кюркчиев

   Професор С. Кюркчиев в своето кариерно развитие работи последователно в Инситут по микробиология при БАН, катедрата по Обща биология в Софийски медицински университет, Институт по биология и имунология на размножаването при БАН. Понастоящем е научен консултант в САГБАЛ „д-р Щерев“ и ръководител на Лаборатория “Мезенхимни стволови клетки“ при Тъканна Банка „БулГен“.

   Професор С. Кюркчиев работи дълги години в областта на репродуктивната имунология като основни проблеми, разработвани от него са антигени, специфични за репродуктивната система при човека. Защитава докторантска дисертация след изследвания върху наличието на стадийно-специфични антигени при развитието на човешката плацента (1981 год.) и дисертация за научната степен „доктор на медицинските науки“ за изследвания въргу антигени, специфични за гаметите при човека (1994 год.). Той е един от първите учени у нас, който въвежда в експерименталната практика хибридомната техника за получаване на моноклонални антитела. 

   През 2005 год. проф. Кюркчиев започва изследванията си върху изолиране и характеризиране на мезенхимни стволови клетки (МСК) в костен мозък, мастна тъкан и ендометриум при човека. Главната насока в изследванията са проявите на имуномодулаторна активност на МСК, механизмите, чрез които се проявява тази активност, както и регулацията им от репродуктивни хормони.

   Реузлтатите от изследвания на проф. С. Кюркчиев са публикувани в 173 статии в наши и международни списания, които са цитирани 1265 пъти, h-индекс е 20, i-индекс 32 (Данните са извлечени от Google Scholar).

   Милена Мурджева

   Милена Мурджева започва професионалния си път като редовен докторант в секция Молекулярна имунология в ИБИР под ръководството на проф. Иван Кехайов. Защитава дисертация през 2003. От 2009г е доцент. Тя е ръководител на дипломни разработки на магистри както и на докторанти. Съавтор е на над 30 публикации, с повече от 130 цитата. Милена Мурджева е участник в проект ReProForce REGPOT-2009-1; ръководител на групи в проекти, финансирани от Фонд научни изследвания на МОН. Ръководител е на настоящия проект - BG051PO001-3.3.06 -0059.

   В последните години изследванията на доц. Мурджева са посветени на биологичните свойсва на мезенхимните стволови клетки – участието им в имунорегулаторни процеси и ролята им в туморогенезата, по-специално на взаимодействията им с туморните клетки.

    

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат