• 2.5. Дигитални изображения -получаване, обработка, съхранение

   Лектор: Проф. д-р Стефан Радославов Лолов, доктор
   Лекции: 4 часа
   Упражнения: 6 часа

   Анотация

   Цел на курса е да запознае слушателите с основите на съвременната научна фотография на биологични обекти, като се представят всички етапи от получаването на изображение до  окончателната му обработка. Предвижда се провеждането на теоретични лекции и практически демонстрации по следните теми:

   1. Класически и съвременни средства за документиране на изображения - физични и химични принципи, терминологични уточнения на основни понятия, изисквания за получаване на обективна и трайна образна информация.
   2. Цифровизация на образната информация - мащаб, цвят, контур, производни величини.
   3. Съхраняване на получените изображения, изисквания за качествена презентация на образите и нагледно представяне на резултатите от дигиталната обработка.

   Стефан Лолов

   Проф. Стефан Лолов има публикации в различни области на медикобиологичната наука. Защитил е две дисертации, има самостоятелна монография. Водил е лекции и упражнения на специализанти и докторанти. Като експерт е участвал в научни съвети и комисии. Има 25-годишен опит в областта на научната фотография, а от 20 години се занимава с дигитална обработка на изображения.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат