• 3.4. Методи за качествено и количествено определяне на протеолитичната активност на ензимите

   Лектор: Доц. Павел Рашев, дб
   Лекции: 4 часа
   Упражнения: 9 часа

   Програма

   Лекции:

   1. Класификация и обща характеристика на ензимите. Ендопептидази – 2 часа.

   Упражненията

   1. Количествено определяне на ензимната активност с флуорохром-белязани субстрати посредством флуоресцентен ридер – 3 часа.
   2. Качествени реакции и количествено определяне на ендопептидази в биологични течности и клетъчни и тъканни лизати посредством субстратна SDS-PAG електрофореза. Дензитометрична обработка на геловете и анализ на резултатите – 2 дни по 3 часа

   Павел Рашев

   Доц. Павел Рашев, дб завършва Зооинженерния факултет при Висш Институт по Зоотехника и Ветеринарна Медицина в гр. Стара Загора и придобива магистърска степен по животновъдство по научно направление „Физиология на с.с.животни”. През 1996 г. е назначен като научен сътрудник по имунология в секция „Имунобиология на репродукцията”. През 2006 г. придобива докторска степен по научна специалност „Развъждане на с.с.животни, биология и биотехника на размножаването”, а от 2009 г. е доцент по същата специалност. От 2011 г. е ръководител на секция „Имунобиология на репродукцията”.
   Под негово ръководство се разработват 4 задочни и 1 свободна докторантури и е защитена една дипломна работа.
   Автор е на 43 статии в пълен текст в научни международни и български списания с общ импакт фактор 9.40, 1 ръководство за упражнения по биология на размножаването и изкуствено осеменяване на с.с.животни и 64 участия  в международни форуми с изнесени научни съобщения. Научните трудове са цитирани 25 пъти от чуждестранни автори.
   Специализации и курсове в чужбина: Курс по флоуцитометрия – Хайделберг, Германия (2009); Специализация по молекулярна биология и патология на млечната жлеза – Институт по медицинска биохимия и молекулярна биология към Медицински факултет при Университета в Грайфсвалд, Германия (2010, 2011) и Институт по репродуктивна имунология „проф. Ханс Донат”, Магдебург, Германия (2010, 2011).
   Понастоящем, научните интереси на доц. Рашев са обособени в две основни направления:

   1. Репродуктивна имунология и биология на мъжката полова система и ранна бременност - интегрини, екстрацелуларни матриксни протеини и матриксни металопротеинази в сперматогенезата, оплождането и ранната бременност при човека и животните; протеини на топлинния стрес в сперматогенезата при мишки;
   2. Туморна биология  – ренин-ангиотензинова система и  металопротеинази в патогенезата при рак на млечната жлеза при човек и куче.
 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат