• 3.5. Синтез на противотуморни препарати

   Лектор: Доц. д-р инж. Данчо Даналев
   Лекции: 10 часа
   Упражнения: 10 часа

   Анотация

   Целта на настоящият курс е да даде на обучаващите се знания относно съвременните тенденции и стратегии при синтеза, изолирането и охарактеризирането на антитуморни препарати и по-специално тези на основата на биомолекули (аминокиселини, пептиди, въглехидрати, гликопептиди, гликолипиди и др.). Специално внимание ще бъде обърнато на начините на възникване и разпространение на някои тумори. Задълбочено ще бъдат разгледани и някои съвременни техники за пречистване и анализ на противотуморни препарати. В рамките на експерименталните упражниения обучаващите се ще имат възможността да синтезират, изолират, пречистят и анализират антитуморен препарат на основата на биомолекула.

   Данчо Даналев

   Доц. д-р инж. Данчо Даналев завършва висшето си образование в Химикотехнологичния и Металургичен Университет, София специалност „Технология на органичния синтез” през 1999 г. Започва своята научна и преподавателска кариера през 2002г като старши асистент към катедра „Органична химия” на ХТМУ. През 2003 г. защитава докторска дисертация върху биологично активни пептиди с противосъсирващи свойства под ръководството на проф. дхн Любомир Везенков. В периода 2006-2010 след като печели стипендия осигурена от AUF, а по-късно и финансиране от Национален фонд „Научни изследвания”, д-р Даналев реализира две пост-докторски позиции, в лабораторията на проф. Vincent Ferrières във Висшето училище по химия в гр. Рен, Франция, където специализира въглехидратна химия и в лаборатория  SOSCO, Cergy-Pontoise, France, под ръководството на проф. Nadège Lubin-Germain, където специализира върху синтез и изследване на биомолекули с потенциални антивирусни и антипаразитни свойства. В началото на 2009 д-р Даналев е поканен като гост-преподавател в лаборатория SATIE в университета Cergy-Pontoise във Франция, където участва в разработването на нови органично-неорганични наноматериали получени по съвременна зол-гел технология и инкорпорирането в тях на биомолекули, в колектив с проф. Pascal Griesmar и проф. Stephane Serfaty. Понастоящен доц. Даналев е член на катедра „Биотехнология” на ХТМУ и чете лекционни курсове на български, френски и английски език по дисциплините Инструментални методи за анализ и разделяне на биопродукти и Фармацевтични биотехнологии. Той е поканен като лектор в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград и в НБУ, София. Научните интереси на доц. д-р Данчо Даналев са в областа на синтеза, изолирането и охарактеризирането на биомолекули с разнообразна активност като инхибитори на ензимни системи с цел приложението им в медицината, фармацията и диагностиката. Той работи в тясно сътрудничество с колектива на проф. д-р инж. Любов Йотова и гл.ас. д-р инж. Десислава Маринкова. Има над 40 научни публикации, няколко патенти и внедрявания, участвал е в над 40 научни конференции и автор на 2 учебни помагала. Бил е ръководител на голям брой дипломанти, кръжочници и е ръководител на няколко докторанти. Участвал е като ръководител и член на колективите на над 20 научни и приложни проекти с Министерството на образованието, младежда и науката, Националния фонд за Научни изследвания и Промишлеността.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат