• 4.2. Стволови клетки във възрастния организъм и възможности на тяхното приложение

   Лектор: Проф. Станимир Кюркчиев
   Лекции: 12 часа

   Анотация

   В последните години, в биологичната наука и медицината все по-голям интерес предизвикват въпросите относно значението и ролята на стволовите клетки. С основание може да се говори за възникване и развитие на концепцията за стволовата клетка, която ще има значителен принос за преосмисляне на редица закономерности, засягащи клетъчния цикъл в норма и патология. Все пак интересът към стволовите клетки на средствата за осведомяване и на по-широката общественост се предизвиква най-вече от почти сензационните съобщения за приложение на стволовите клетки за лечение на пациенти. Списъкът на заболяванията, които могат да бъдат повлияни благоприятно от прилагането на стволови клетки се разширява постоянно като обхваща приложения от козметиката до лечението на злокачествени, дегенеративни, автоимунни и др. заболявания.

   Програма

   Лекции:

   1. Стволови клетки – определение, класификации, основни характеристики – пролиферация, клоногенност, способност за диференциация, трансдиференциация – 2 часа
   2. Хемопоетични стволови клетки (ХСК) – изолиране, характеристика, възможности за размножаване exvivo, възможности за насочена диференциация, възможности за приложението им – 2 часа
   3. Мезенхимни стволови клетки (МСК) – изолиране от различни източници, основна характеристика, имуномодулираща активност, сравняване на биологичните свойства на МСК изолирани от различни източници, възможности за приложение – 2 часа
   4. Стволови клетки в репродуктивната система – характеристика, биологична роля, участие в патологични процеси – 2 часа
   5. Кожни стволови клетки  - характеристика, биологична роля, участие в патологични процеси – 1 час
   6. Стволови клетки в нервната тъкан – характеристика, локализация, възможности за култивиране exvivo, възможности за приложението им – 1 час
   7. Индуцирани плурипотентни стволови клетки – начини за препрограмиране, критерии за характеристика и за диференциация, възможности за приложения – 2 часа
   8. Туморни стволови клетки – идентифициране на туморно-специфични стволови клетки в първични тумори и тяхната характеристика, присъствие на стволови клетки в туморни метастази и участието им в процеса на метастазиране – 2 часа.

   Станимир Кюркчиев

   Професор Станимир Кюркчиев в своето кариерно развитие работи последователно в Инситут по Микробиология при БАН, Катедрата по Обща Биология в Софийски Медицински Университет, Институт по Биология и Имунология на Размножаването при БАН. Понастоящем е научен консултант в САГБАЛ „д-р Щерев“ и ръководител на Лаборатория “Мезенхимни стволови клетки“ при Тъканна Банка „БулГен“.

   Професор С.Кюркчиев работи дълги години в областта на репродуктивната имунология като основни проблеми, разработвани от него са антигени, специфични за репродуктивната система при човека. Защитава докторантска дисертация след изследвания върху наличието на стадийно-специфични антигени при развитието на човешката плацента (1981 год.) и дисертация за научната степен „доктор на медицинските науки“ за изследвания въргу антигени, специфични за гаметите при човека (1994 год.). Той е един от първите учени у нас, който въвежда в експерименталната практика хибридомната техника за получаване на моноклонални антитела. 

   През 2005 год. проф. Кюркчиев  започва изследванията си върху изолиране и характеризиране на мезенхимни стволови клетки (МСК)  в костен мозък, мастна тъкан и ендометриум при човека. Главната насока в изследванията са проявите на имуномодулаторна активност на МСК, механизмите, чрез които се проявява тази активност, както и регулацията им от репродуктивни хормони.

   Реузлтатите от изследвания на проф. С.Кюркчиев са публикувани в 173 статии в наши и международни списания, които са цитирани 1265 пъти, h-индекс е 20, i-индекс 32 (Данните са извлечени от Google Scholar).

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат