• 4.3. Мезенхимни стволови клетки

   Лектор: Доц. Милена Мурджева-Андонова, доктор
   Лекции: 8 часа
   Упражнения: 10 часа

   Анотация

   Терапиите, базирани на мезенхимни стволови клетки са все още експериментални. Дълъг е пътя преди те да могат да се използват рутинно. Предстои да се изясни как мезенхимните стволови клетки могат да бъдат контролирани, какво е поведението им след трансплантиране на пациенти, как могат да бъдат използвани най-ефективно. Конкретни изследвания на взаимодействието на мезенхимните стволови клетки с другите клетки, на биологичните им функции са конкретните стъпки по пътя на тяхното по-широко приложение.

   Програма

   Лекции:

   Основни източници на мезенхимни стволови клетки и подходи за тяхното изолиране и култивиране; характеристика и маркери на мезенхимни стволови клетки; остеогенна и адипогенна диференциация; основни биологични функции на мезенхимните стволови клетки.

   Милена Мурджева

   Милена Мурджева започва професионалния си път като редовен докторант в секция Молекулярна имунология в ИБИР под ръководството на проф. Иван Кехайов. Защитава дисертация през 2003. От 2009г е доцент. Тя е ръководител на дипломни разработки на магистри и на докторанти. Съавтор е на над 30 публикации, с повече от 130 цитата. Милена Мурджева е участник в проект ReProForce REGPOT-2009-1; ръководител на групи в проекти, финансирани от Фонд научни изследвания на МОН. Ръководител е на настоящия проект - BG051PO001-3.3.06 -0059.

   В последните години изследванията на доц. Мурджева са посветени на биологичните свойсва на мезенхимните стволови клетки – участието им в имунорегулаторни процеси и ролята им в туморогенезата, по-специално на взаимодействията им с туморните клетки.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат