• 4.6. Конфокална характеристика на in-vitro култура след флуоресцентно белязване

   Лектор: Александър Евангелатов
   Упражнения: 10 часа

   Анотация

   Запознаване на участниците в курса с методиката и особеностите на изготвяне на микроскопски препарати от 3D клетъчни култури.

   Обработка на дигитални изображения – първи стъпки в свободно достъпните софтуерни пакети Fiji и Icy -  пиксели и каква всъщност информация носят те, зареждане на файлове и метадата, plug-in-и, създаване на макроси и използване на протоколи за оптимизиране и автоматизиране на извличане на информация от дигитални изображение.

   Александър Евангелатов

   Придобита магистърска степен по Клетъчна биология и патология през 2010г. и зачислен като редовен докторант към катедра „Цитология, хистология и ембриология” през 2011г. По време на магистратурата и докторантурата участва в стажове в институт Albert Bonniot, гр.Гренобъл, Франция и Национален институт за зъбни и лицево-челюстни изследвания (NIDCR) към Националния институт по здравеопазване (NIH) на САЩ. Основните научни интереси се обобщават в изследването на особености и характеристики на извънклетъчната среда като условия за успешна клетъчна терапия в регенеративната медицина и тъканното инжинерство, приложението на фибробластни триизмерни клетъчни култури като in vitro модели за изследване на фибропролиферативни заболявания и трудно зарастващи диабетични рани и използването на  нанотехнологии като възможност за оптимизиране на лечението и лекарствения потенциал.

 • Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез “Европейския социален фонд“

 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат